1. Môi Trường Làm Việc *

  Hài LòngKhông Hài Lòng

  2. Khối Lượng Công Việc và Yêu Cầu Công Việc *

  Hài LòngKhông Hài Lòng

  3. Thời Gian Làm Việc *

  Hài LòngKhông Hài Lòng

  4. Thái Độ Tác Phong Của Người Quản Lý *

  Hài LòngKhông Hài Lòng

  5. Quy Trình Và Quy Định Của Công Ty *

  Hài LòngKhông Hài Lòng

  6. Lương Và Phúc Lợi Của Công Ty *

  Hài LòngKhông Hài Lòng

  7. Ý Kiến Khác

  (*) Bắt Buộc