1. Môi Trường Làm Việc *
Hài LòngKhông Hài Lòng

2. Khối Lượng Công Việc và Yêu Cầu Công Việc *
Hài LòngKhông Hài Lòng

3. Thời Gian Làm Việc *
Hài LòngKhông Hài Lòng

4. Thái Độ Tác Phong Của Người Quản Lý *
Hài LòngKhông Hài Lòng

5. Quy Trình Và Quy Định Của Công Ty *
Hài LòngKhông Hài Lòng

6. Lương Và Phúc Lợi Của Công Ty *
Hài LòngKhông Hài Lòng

7. Ý Kiến Khác

(*) Bắt Buộc