Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg